English kids

В нашому закладі дошкільної освіти  працює гурток англійської мови "English kids", керівником якого є Ілона Слива. Заняття педагог проводить в цікавій ігровій формі з використанням сучасних методик з метою оволодіння базовим словниковим запасом та опанування навичками розмовної мови.

Навчання дошкiльнят англiйської мови - це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання  дiти не вивчають складових частин  незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей та пiд його керiвництвом дiтей мiж собою. Заннятя з англiйськой мови – це не нав`язування дiтям виконання комплексу рiзних мовних вправ, а система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь.