25.09.2019. Участь вихователів ЗДО № 18 у семінарі Геннадія Чепурного з мнемотехніки

25 вересня 2019 року відбувся авторський  семінар-тренінг  педагога, психолога,  керівника Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдетики», президента ГО «Асоціація розвитку творчої особистості «ВАРТО», голови оргкомітету Міжнародного форуму освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА», автора проекту «Освітня мнемотехніка» Геннадія Анатолійовича Чепурного, в якому взяли участь педагоги дошкільних закладів міста Херсона, зокрема вихоивателі нашого ясел-садка. 

Професійна діяльність педагога в останнє десятиріччя зазнала суттєвих змін. Стрімкі соціальні трансформації, зміни в освітньому середовищі, велика кількість інформації відображаються на педагогічній праці, актуалізуючи нові напрями діяльності педагога. На думку сучасних педагогів-новаторів, існують типові проблеми під час обробки інформації:

- труднощі під час логічної обробки нелогічної інформації (послідовність цифр, іноземні слова, географічні назви, граматичні правила, імена та прізвища тощо);

- інтерференція (витіснення попередньої інформації потоком нової інформації);

- відсутність раціонального повторення та закріплення;

- слабка мотивація;

- механічне запам'ятовування (зубріння);

- низька концентрація уваги; 

- відсутність відповідних навичок для полегшення засвоєння нової інформації.

Участь вихователів ЗДО № 18 у семінарі Геннадія Чепурного з мнемотехніки

Для розв’язання цих проблем пропонується мнемотехніка (від грец. μνήμη – пам’ять і τέχνη – мистецтво) – технологія покращення засвоєння нової інформації через свідоме утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів та прийомів. Мнемотехнічні прийоми передусім застосовують для поліпшення засвоєння складної інформації, що не має встановлених логічних зв’язків між її елементами з погляду людини, яка її запам’ятовує, і потребує тривалого зберігання та подальшого відтворення. Можливе запам’ятовування за допомогою мнемотехніки також різноманітної текстової інформації: плану-конспекту заняття, уроку чи виступу, іноземних слів, термінів, географічних назв, граматичних правил, імен та прізвищ тощо. У такому разі створені за допомогою мнемотехнічних прийомів штучні асоціації засвоюються легше і швидше. Застосування мнемотехніки поліпшує показники обсягу та точності запам’ятовування і розвитку інших пізнавальних процесів, підвищує тривалість зберігання та якість відтворення засвоєної інформації. Мнемотехніка ефективно допомагає розв’язати зазначені проблеми завдяки формуванню відповідних навичок, творчому підходу та створенню ситуації успіху, що є найдоцільнішою мотивацією процесів ефективного навчання.

Отже, науковці вважають, що поняття «здоров’язбережувальна і здоров’яформувальна» можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка у процесі реалізації створює необхідні умови для збереження здоров’я головних суб’єктів освітнього процесу — дітей та педагогів. Обробка інформації відбувається завдяки використанню ними своїх природних можливостей (образне мислення, творчий потенціал), що допомагає сформувати навички самонавчання, підвищує впевненість у своїх можливостях та, на наш погляд, дає змогу відносити мнемотехніку до здоров’язбережувальних технологій. Одним з аспектів підвищення рівня розвитку пізнавальних здібностей та пізнавальної активності дітей є інтеграція різних видів діяльності у навчальновиховний процес. Розвивальна роль будь-якої діяльності полягає в тому, що вона є певною формою практики, тобто має практично-продуктивний характер (Г. Люблинська, Т. Постоян). Пізнавальні та творчі здібності формуються в діяльності у процесі пошуків та знахідок, що здійснюються у повсякденній практиці (Н. Вєтлугіна, Н. Лейтес, І. Лернер, З. Новлянська). Розвиткові пізнавальних здібностей також сприяє участь дітей у діяльнісному груповому  проекті. Мнемотехніка дає змогу як індивідуального, так і групового підходу до вирішення різного виду завдань та цілей. Пошук аналогій і логічних закономірностей, створення асоціативних зв’язків розвиває комунікативні та пізнавальні здібності особистості. Використовуючи у своїй діяльності технологію мнемотехніки, яка побудована на розвивальних іграх, креативному мисленні, груповій роботі, організовуючи художню, художньо-мовленнєву та мовленнєво-побутову діяльність, різноманітні форми пізнавальної діяльності, мовленнєво-творчу діяльність, різноманітні інтелектуальні конкурси й турніри, конструктивну діяльність, ми сприяємо розвиткові пізнавальних здібностей особистості. Таким чином, упровадження технологій мнемотехніки в сучасну освіту є актуальним, тому що методики мнемотехніки:

- належать до здоров’язбережувальних технологій;

- сприяють поліпшенню ефективності засвоєння нової інформації;

- розвивають комунікативні та пізнавальні здібності особистості;

- розвивають творче, логічне та образне мислення;

- допомагають сформувати навички самонавчання;

- підвищують упевненість у своїх можливостях. 

Вже  у котре педагоги нашого закладу беруть участь у семінарі з мнемотехніки. Подібні зустрічі проходять дуже цікаво. Під час таких навчань вихователі мають змогу дізнатися багато нової і корисної для своєї роботи інформації, яку одразу ж використовують на практиці. Цікава сучасна інноваційна технологія навчання дошкільнят застосовується у  роботі педагогів нашого ясел-садка. За допомогою мнемотехніки дошкільники швидше запам'я товують вірші, розвивається їхнє мовлення, пам'ять.